Je li Ibrahim Hadžibajrić gospodar života i smrti u Općini Stari Grad?

: Dženana Karup Druško

Kako je ugovore sklopio s nadležnim institucijama, jer parking Mošćanica, shodno važećim propisima, stoji u prijavi, spada u nadležnost isključivo Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, a ne Općine Stari Grad, Krainović je odlučio da brani svoja prava. Mada se, u prijavi podnešenoj Kantonalnom tužiteljstvu, navodi da Krainović, “svjestan da živi u državi koja je nesposobna da zaštiti samu sebe od svojih birokrata, a kamoli običnog građanina (...) odlučuje da se obrati načelniku Općine Stari Grad, budući da se radi o gospodaru života i smrti u toj općini, sa zahtjevom da se njemu taj parking da na upotrebu i to za cijenu puno veću od one koja je utvrđena ugovorom između prvo i trećeprijavljenog.” Ovaj dopis Hadžibajriću Krainović je uputio 8. septembra 2017. godine, a adresirao ga je i na predsjedavajućeg Vijeća. U dopisu navodi da je spreman Općini plaćati mjesečni zakup u iznosu od 4.000 KM, te da po ugovoru koji je Hadžibajrić potpisao s Mesudom Abdagićem on Općini mjesečno plaća 1.170 KM!? Krainović nikad nije dobio nikakav odgovor.
Sarajevski portal Klix je, pišući o problematici vezanoj za parkinge u Sarajevu, objavio 15. augusta ove godine tekst u kome se navodi da iako je Vlada Kantona Sarajevo još prije dvije godine donijela Uredbu o organizaciji i načinu naplate parkiranja kojom je zadužila općine da donesu propis o uređenju, korištenju i naplati parkiranja kod objekata kolektivnog stanovanja i poslovnih prostora, za šta je rok bio 90 dana, to nikad nije urađeno. Po onome što je Klix pisao iz općina su naveli da je Uredba u suprotnosti sa Zakonom o komunalnim djelatnostima Kantona, te da im im je ta Uredba nametnuta.

Uredba u koliziji sa zakonom


Iz Općine Ilidža je tada rečeno da je Uredba “direktno u koliziji s odredbama člana 7 stav 1 . Zakona o komunalnim djelatnostima s obzirom na to da je propisana isključivo nadležnost Kantona Sarajevo za organizaciju i način naplate parkiranja na području Kantona. Novim Zakonom o lokalnoj samoupravi organizacija i način naplate u KS prelazi u nadležnost lokalnih zajednica. Donošenjem ovog zakona i nužnim usklađivanjem Zakona o komunalnim djelatnostima ova općina će preuzeti nadležnost i punu odgovornost za održavanje i organizaciju javnih parking prostora i javnih garaža na području naše općine”, ali i da su “izmjene navedenih zakona u toku i Općina Ilidža ne namjerava donijeti propis sve dok ova oblast bude isključivo iz nadležnosti KS.”

Oglašavajući se o ovom problemu iz Općine Stari Grad su uključili i pitanje javnih parkinga i izgradnju novih: “Zakonom o uređenju saobraćaja na području KS propisano je da će se raspodjela sredstava prikupljenih od naplate javnih parkinga i garaža u zavisnosti od ukupnog broja parking mjesta po općinama vršiti po odredbama Uredbe o organizaciji parkiranja, javnim parking površinama, parking zonama i izgradnji novih parkinga, a u tu podjelu sredstava će biti uključeno ministarstvo i općine. U predloženoj Uredbi upravo to nedostaje. Tačnije, uredba predviđa da se raspodjela sredstava definiše novim sporazumom i konkretnom strukturom ulaganja i raspodjele sa svakom općinom posebno, što smatramo nedosljednošću u odnosu na usvojeni zakon i nepoštivanjem zakona.”

Iz ove općine su naglasili i da se “Općina Stari Grad u više navrata obraćala Ministarstvu saobraćaja KS za definisanje načina raspodjele sredstava prije donošenja ove uredbe te je očigledno da predlagač Uredbe nije uvažio nijednu primjedbu ili sugestiju. Općina Stari Grad trenutno ne prima nikakve naknade od korištenja parking prostora na svojoj teritoriji.”

Prijava protiv Hadžibajrića zbog ugovora za korištenje parking prostora


Vjerojatno slučajno, ali samo dan nakon objavljivanja ovih informacija Kantonalnom tužiteljstvu u Sarajevu podnešena je krivična prijava protiv Ibrahima Hadžibajrića, načelnika Općine Stari Grad, Nervina Džombića, uposlenika Općine i Mesuda Abdagića “trenutni nezakoniti zakupac parkinga ’Mošćanica’ na adresi Sagrdžije bb”, zbog “postojanja osnovane sumnje da su počinili krivična djela organizirani kriminal, zloupotreba položaja, iznuda i pranje novca”. Prijavu je podnio advokat Aldin Lejlić u ime Zlatka Krainovića.

U obrazloženju se navodi da je Krainović vlasnik zemljišta i parkinga Sagrdžije sa 44 parking mjesta, “sa svim mogućim dozvolama i uredno, sa prijavljenim zaposlenim i kao obveznik PDV- a od 2006. godine. Budući da se ovaj parking nalazi uvučen i nedostupan sa glavne saobraćajnice, ul. Sagrdžije, to je Krainoviću omogućeno pravo služnosti preko prostora, koji se nalazi između tog i parkinga Mošćanica, koji je direktno povezan sa ul. Sagrdžije.” U prijavi se uz ovo dostavlja Rješnje Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo od 28.11.2014. godine “kojim se utvrđuje da je javno parkiralište sa naplatom Mošćanica, u ul. Safvet bega Bašagića i Sagrdžije, kapaciteta 25 parking mjesta svrstano u I zonu, te da će naplatu parkiranja vršiti KJKP Rad, RJ Gradska parkirališta.”

Kako je parking Mošćanica bio direktno povezan s parkingom Krainovića on je od KJKP Rad 16.7.2015. godine zatražio da mu se ustupi taj parking prostor na korištenje, navodeći da je za to spreman plaćati “pravičnu naknadu”. Budući da je, prema navodima u prijavi, KJKP rad u posljednje tri godine imao gubitak od 15.000 KM na tom parkingu oni su od Ministarstva zatražili suglasnost na Krainovićev zahtjev i u februaru 2016. godine Ministarstvo saobraćaja KS odgovorilo je KJKP rad dajući suglasnot “za zaključivanje ugovora za rezervaciju 25 parking mjesta jer je analizom utvrđeno da će na ovaj način KJKP Rad imati bolje poslovanje za najmanje cca 15.000,00 KM.” Nakon toga je KJKP rad sklopio ugovor “o rezervaciji parking mjesta” sa Krainovićem koji je za to plaćao Radu 5.500 KM mjesečno od augusta 2017.

Prijetnje

Međutim, Mesud Abdagić 10. augusta 2017. podnosi Općini Stari grad zahtjev “za dodjelu zemljišta na korištenje uz plaćanje naknade, i to na parceli koja odgovara parking prostoru Mošćanica”. Općina već 15. augusta šalje dopis KJKP Rad tražeći “da im se pojasni pravni osnov korištenja navedene parcele”, a dan poslije, 16. augusta, Mesud Abdagić Općini podnosi zahtjev “za izdavanje odobrenja za privremeno korišćenje javne površine” i načelnik Ibrahim Hadžibajrić, 22.8.2017. godine, s Abdagićem potpisuje ugovor “o zakupu parking prostora u ul. Sagržije bb”.

Kako je Krainović već imao “zakoniti posjed ovog parking prostora, na osnovu ugovora zaključenog sa ovlaštenim organom, Abdagić Mesud nije mogao ući u posjed jer mu to nije dozvolio” zbog čega se Abdagić 23. augusta obratio inspekciji Općine Stari Grad i već sutradan inspekcija izlazi na teren da “snimi situaciju”.

No, ne čekajući pravno rješenje ove zavrzlame koju je proizvela Općina Stari Grad, po navodima prijave, “drugoprijavljeni, Džombić Nervin, inače zet trećeprijavljenog, Abdagić Mesuda, a zaposlenika Općine Stari Grad, i to direktno pod ingerencijom načelnika Općine Stari Grad, dolazi na predmetni parking i počinje prijetiti zaposlenicima Parking Sagrdžije vl. Krainović Zlatko. Prijetnje idu tako daleko da se čak spominje i tjeranje bombama ukoliko zaposlenici ne napuste taj parking. Sve to se uredno prijavljuje Policijskoj stanici Logavina o čemu postoje službene zabilješke”.

Među dokazima za ove navode uz prijavu je priložena i fotodokumentacija na kojoj se vidi i Nervin Džombić. S obzirom na ozbiljnost prijetnji, “a znajući da je Džombić Nervin spreman da ostvari te svoje prijetnje jer je i ranije učestvovao u takvim i sličnim prljavim poslovima za načelnika Općine Stari Grad, Krainović se zbog svoje i sigurnosti svojih radnika povukao sa parking prostora.”

Općina protiv Kantona

No, kako je ugovore sklopio s nadležnim kantonalnim institucijama, jer parking Mošćanica, shodno važećim propisima, (zasad) spada u nadležnost isključivo Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, a ne Općine Stari Grad, Krainović je odlučio da brani svoja prava. Mada se, u prijavi podnešenoj Kantonalnom tužiteljstvu, navodi da Krainović, “svjestan da živi u državi koja je nesposobna da zaštiti samu sebe od svojih birokrata, a kamoli običnog građanina (...) odlučuje da se obrati načelniku Općine Stari Grad, budući da se radi o gospodaru života i smrti u toj općini, sa zahtjevom da se njemu taj parking da na upotrebu i to za cijenu puno veću od one koja je utvrđena ugovorom između prvo i trećeprijavljenog.”

Ovaj dopis Hadžibajriću Krainović je uputio 8. septembra 2017. godine, a adresirao ga je i na predsjedavajućeg vijeća. U dopisu navodi da je spreman Općini plaćati mjesečni zakup u iznosu od 4.000 KM, te da po ugovoru koji je Hadžibajrić potpisao s Mesudom Abdagićem on Općini mjesečno plaća 1.170 KM!? Krainović nikad nije dobio nikakav odgovor zbpg čega se odlučio da traži zaštitu svojih prava putem suda.-->

Komentari

Obavezna polja su markirana*